ممتاز کیست؟

 

تعریف دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی

ممتاز بدو ورود

در سال اول:

 1. معرفی شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور
 2. برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی

در سال دوم تا چهارم:

ممتاز بدو ورود با داشتن میانگین کل بالای 16
(خروج از لیست با داشتن میانگین کل کمتر از 16 در 2 نیمسال اول و نیمسالهای پس از آن یا داشتن میانگین ترم کمتر از 15 در 2 نیمسال متوالی یا متناوب)

ممتاز ده درصد

در سال سوم و چهارم:

دانشجویان دارای معدل 15 به بالا در 3 نیمسال از 4 نیمسال اول در میان 10 درصد بالای گرایش خود
( خروج از لیست با میانگین کل کمتر از 15 در هر نیمسال)

دانشجویان ممتاز دانشگاهی تا پایان دوران تحصیلی

دانشجویان دارای معدل 17 به بالا در 3 نیمسال از 4 نیمسال اول یا معدل بالای 17 در دروس پایه اختصاصی + معدل کل بالای 17 + حداقل 60 واحد گذرانده
(خروج از لیست با میانگین کل کمتر از 16 در هر نیمسال و یا داشتن میانگین ترم کمتر از 15 در 2 نیمسال متوالی یا متناوب)
***گواهی لاتین فقط به دانشجویان ممتاز فعال در سال چهارم داده میشود.

 

تعریف دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد

ممتاز دانشگاهی تا پایان دوران تحصیلی

 1. دانشجویانی که پس از پایان نیمسال دوم با حداقل 16 واحد گذرانده معدل بالای 18 کسب نمایند ممتاز شناخته می­شوند.
 2. دانشجویانی که پس از پایان نیمسال دوم با حداقل 16 واحد گذرانده معدل بین 5/17 تا 18 کسب نمایند در صورتی که قبل از دفاع از پایان نامه و در زمان مجاز سنوات 3 امتیاز پژوهشی کسب نمایند ممتاز شناخته می­شوند. (3 امتیاز پژوهشی می­تواند از مقاله مجله یا کنفرانس باشد)
 3. دانشجویانی که پس از پایان نیمسال دوم با حداقل 16 واحد گذرانده معدل بین 17 تا 5/17 کسب نمایند در صورتی که قبل از دفاع از پایان نامه و در زمان مجاز سنوات 7 امتیاز پژوهشی کسب نمایند ممتاز شناخته می­شوند. (برای کسب 7 امتیاز پژوهشی داشتن حداقل یک مقاله مجله الزامی است)
  • تبصره1: سقف امتیاز پژوهشی مقاله کنفرانس (داخلی یا خارجی) 1 می­باشد.
  • تبصره2: سقف امتیاز پژوهشی مقاله ISI، 7 می­باشد.
  • تبصره3: امتیاز مجله معتبر علمی پژوهشی (طبق لیست وزارت علوم) 3 می­باشد.
  • تبصره4: امتیاز مجله امیرکبیر 4 می­باشد.
  • تبصره5: امتیازدهی مقاله طبق آیین­نامه ارتقای اساتید (از لحاظ اعمال ضریب تعداد نویسندگان و اینکه متقاضی نفر چندم می­باشد) و با حذف نام یک استاد، توسط استاد مشاور دانشجویان ممتاز دانشکده انجام می­شود.
  • تبصره6: به ازای هر 25/0 کسر معدل از 18، 5/1 امتیاز پژوهشی لازم است.
 4. دانشجویانی که طبق یکی از بندهای الف، ب یا ج در پایان نیمسال دوم ممتاز شناخته شوند در صورتی تا پایان دوره ممتاز خواهند بود که شرط ممتازی را طبق یکی از بندهای فوق داشته باشند.

***گواهی لاتین فقط به سه رتبه اول هر رشته/ گرایش بدون ذکر کلمه ممتازی، پس از گذراندن کلیه دروس و قبل از دفاع از پایان­نامه و با ذکر رتبه در بین ورودی­های رشته/ گرایش و مشخص نمودن تعداد دانشجویان آن رشته، داده می­شود.

 

تعریف دانشجوی ممتاز مقطع دکتری

ممتاز دانشگاهی تا پایان دوران تحصیلی

 • در سال دوم: در صورت داشتن معدل کل بالای 18 و گذراندن 12 واحد درسی پس از پایان نیمسال دوم و کسب حداقل 3 امتیاز پژوهشی در سال اول آموزشی
 • در سال سوم: با میانگین کل بالای 18 و کسب حداقل 6 امتیاز پژوهشی
 • در سال چهارم: با میانگین کل بالای 18و کسب حداقل 9 امتیاز پژوهشی
  • تبصره1: سقف امتیاز پژوهشی مقاله کنفرانس (داخلی یا خارجی) 1 می­باشد.
  • تبصره2: سقف امتیاز پژوهشی مقاله ISI، 7 می­باشد.
  • تبصره3: امتیاز مجله معتبر علمی پژوهشی (طبق لیست وزارت علوم) 3 می­باشد.
  • تبصره4: امتیاز مجله امیرکبیر 4 می­باشد.
  • تبصره5: امتیازدهی مقاله طبق آیین­نامه ارتقای اساتید (از لحاظ اعمال ضریب تعداد نویسندگان و اینکه متقاضی نفر چندم می­باشد) و با حذف نام یک استاد، توسط استاد مشاور دانشجویان ممتاز دانشکده انجام می­شود.
  • تبصره6: امتیازات کسب شده باید در مدت مجاز سنوات دانشجو (بدون تمدید سنوات) باشد.
  • تبصره7: سقف امتیاز كسب شده از مقالات کنفرانسی 3 می باشد.

***گواهی لاتین بدون ذکر کلمه ممتازی، بعد از تصویب پروپوزال در زمان مجاز سنوات (بدون تمدید سنوات) و با ذکر رتبه در بین ورودی­های رشته/ گرایش و مشخص نمودن تعداد دانشجویان آن رشته/ گرایش، داده می­شود.